SHARE-whatsapp
  • some_text
  • sometext
xvd
taj32

תקנון מבצע "שיר המיקסים"

אם אתם צעירים מגיל-18, אנא קראו את התקנון ביחד עם הוריכם

הגדרות

"עורכת המבצע"- חב' כרמית תעשיות ממתקים בע"מ ח.צ. 52-003905-8 מרחוב ההגנה 25, ראשון לציון.

"תקופת המבצע" – המבצע יהיה בתוקף למשך שלושה שבועות, החל מיום 3/1/2016 בשעה 10:00 ועד ליום-21/1/2016 בשעה 18:00, למעט אם תחליט עורכת המבצע על המשך קיומו של המבצע.

"משתתף" – כל אדם בין הגילאים 10-15, העומד בתנאי תקנון זה, המשתתף במבצע זה באישור שני הוריו, שיינתן טרם ההשתתפות במבצע, עפ"י האישור הנמצא בסוף תקנון זה, ואשר יכנס לאתר האינטרנט של המבצע אשר כתובתו  www.mixim.co.il  (להלן: "אתר המבצע"), וכן ימלא את פרטיו האישיים באתר המבצע, להלן: שם מלא, כתובת, טלפון וכתובת דוא"ל (להלן: "פרטי המשתתף") ובלבד שיש בבעלותו טלפון נייד המותקנת בו אפליקציית וואצ' אפ. משתתפים שאינם עומדים בטווח הגילאים לעיל לא יוכלו להשתתף במבצע.

"צוות השופטים" – צוות אשר יורכב על ידי עורכת המבצע, הכולל הרכב של שני (2) שופטים, שהינם מר גל מלכה ונציג/ה נוסף שייבחר על ידי עורכת המבצע.

המבצע איננו הגרלה ואופן זכיית הפרסים לא מתבצעת בדרך של הגרלה, אולם כולל פרסים.

מבוא והרשמה

2.1. מבוא

כל משתתף העומד בתנאי תקנון זה, ואשר הוריו אישרו והסכימו לקבל את כל הוראות תקנון זה במלואן וכלשונן, כפי שיפורטו בתקנון זה, יהיה רשאי להשתתף במבצע נשוא תקנון זה.

מובהר, כי תנאיו של תקנון זה פתוחים לעיון כל מבקריו בכל עת בכתובת רחוב ההגנה 25, ראשון לציון.

למען הסר ספק, אך ורק משתמש אשר נרשם למבצע באתר המבצע יהיה רשאי להשתתף במבצע.

יודגש ויובהר, כי חלה חובה על כל משתתף המעוניין להשתתף במבצע לעיין ולהסכים לכל תנאי ההשתתפות בתקנון זה.

משתמש אשר אינו מסכים לתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש ו/או לקחת כל חלק במבצע ובאתר המבצע לכל מטרה שהיא.

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו את המשתתפים מרגע פרסומם באתר המבצע.

למען יובהר, עצם ההרשמה והכניסה לאתר המבצע מהווה את הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה.

הוראות התקנון כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

2.2. הרשמה

כל משתתף אשר עומד בכל תנאי תקנון המבצע "שיר המיקסים", רשאי להירשם לאתר המבצע אשר כתובתו מפורטת לעיל.

כל משתתף העומד בכל תנאי התקנון ואשר הוריו אישרו את תנאי תקנון זה, יוכל להירשם לאתר בהתאם להוראות, כדלקמן:

להיכנס לאתר המבצע, בו ייפתח טופס ההרשמה.
בטופס ההרשמה יש למלא את פרטי המשתתף.
לקרוא יחד עם הוריו את הוראות תקנון מבצע "שיר המיקסים".
הורי הילד נדרשים לאשר ולקבל את הוראות התקנון בטרם הרישום.

לאחר הרישום לאתר המבצע, יידרש המשתתף להקים קבוצה באפליקציית whatsapp – וואטצאפ בהתאם להוראות אשר יועברו אליו במהלך שלב ההרשמה (להלן: "הקבוצה" ו/או "קבוצת הוואצ' אפ", בהתאמה), לאחר הקמת הקבוצה אשר מונה לפחות 6 משתתפים בסך הכל, יידרש המשתתף לצרף אל הקבוצה את נציג התוכן כהגדרתו בתקנון זה להלן.

לאחר הקמת קבוצת הוואצאפ יידרש כל משתתף להעביר אל עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה, את טופס אישור שני ההורים, אשר בתחתית תקנון זה, חתום על ידי שני הוריו. מתמודד אשר לא יעביר את טופס אישור שני ההורים מלא וחתום כנדרש אל עורכת המבצע בתוך עד שבעה ימים ממועד הקמת הקבוצה לא יהיה רשאי להשתתף במבצע.
קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בנוגע לשירותים ולעיצובים שבאתר המבצע והנכללים כחלק מהמבצע, לרבות פטנטים ומדגמים, שמות וסימנים מסחריים, תוכן השירים, מילות השירים, לחן השיר, בין שהם רשומים ובין כאלו שאינם רשומים, סוד מסחרי, עיצוב, לוגו, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, קבצים, יישומים, קבצים גרפיים, סיסמאות וקודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "מידע") – הינם בבעלותה הבלעדית של עורכת המבצע ו/או של ספקיה, למעט אם צוין אחרת במפורש.

מובהר, כי אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לכל צד ג' את המידע ו/או כל חלק ממנו.

אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת עורכת המבצע.

אין לעשות שימוש בכל תוכן אשר מוצג במסגרת המבצע, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לשכפל, להעתיק, לאחסן, להציג, לפרסם, להפיץ, לבצע, לשדר, להתאים, לערוך ולתרגם את התוכן המוצג באתר המבצע ו/או כל מידע אחר לרבות בדרך של הצגה, פרסום וביצוע פומבי, וליצור ממידע זה כל יצירה אחרת, לאפשר לאחרים גישה למידע ו/או לגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, למעט אם קיבל את אישורה של עורכת המבצע מראש ובכתב.

שימוש אסור

אין לעשות שימוש מסחרי באתר המבצע ו/או כל שימוש אחר הסוטה מהוראות תקנון זה.

חל איסור מוחלט להעלות לקבוצות אפליקציית הוואצ אפ אשר ישמשו את המבצע ואתר המבצע ו/או לאתר המבצע כל תוכן שעלול לפגוע בכל צד שלישי אחר לרבות במשתתפי אתר המבצע.

תנאי שימוש

עורכת המבצע לא תהא אחראית לכל פרסומים ו/או תכנים שיועלו לאתר המבצע ו/או לקבוצות הוואצ אפ אשר ישמשו את המבצע ואתר המבצע ע"י המשתתפים.

כל משתתף רשאי להעלות תכנים שונים, הכוללים משפטים אישיים, מוטו לחיים ונושאים שמטרידים את המשתתפים, לקבוצות הוואצ אפ של המבצע והכל בכפוף לתנאי תקנון זה. כל תוכן כאמור, אשר הועלה לקבוצות הוואצ אפ ו/או לאתר המבצע ו/או לקבוצות הוואצ אפ של המבצע ע"י משתתף (בין אם פורסם ובין שלא) בין היתר תכנים שנשלחו ו/או שודרו ו/או הופצו ע"י משתתף במסגרת השימוש באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף/המפרסם/מפיץ/משדר.

מובהר בזאת, כי עורכת המבצעת הא רשאית למסור ו/או לעשות שימוש סביר בתכנים שהועלו ע"י משתתפים לאתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע, בתוך כך, כל משתתף מצהיר כי ידוע לו שהוא יהיה האחראי הבלעדי לכל תוכן שיועלה על ידו לאתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע והינו מסכים כי עורכת המבצע וכל מי מטעמה יעשו שימוש בתכנים אלו.

כל משתתף מצהיר כי ידוע לו, שהחומרים והתכנים אשר מועלים על ידו ל אתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצאפ של המבצע, עלולים להיות גלויים וחשופים לצדדים שלישיים, ובכלל זה למשתמשי האינטרנט, על כן, כל תוכן/מידע/מסר המועלה על ידי משתתף הינו באחריותו הבלעדית ותוכן זה מועלה על דעת המשתתף בלבד, כאשר עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראיים לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע ובין אם לא), ולא יהיו הם אחראים ו/או ערבים לכך.

בעצם מסירת תוכן כלשהו במהלך שימוש הנעשה באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצאפ של המבצע המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי עורכת המבצע, כדלקמן:

כי הינו הבעלים החוקי של התוכן הנמסר וברשותו כל הזכויות למסור תוכן זה ולעשות שימוש כפי שנעשה בפועל בתוכן הנ"ל.

אין כל מניעה או מגבלה למסירת התוכן לאתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע לרבות לפרסומו ו/או לעשיית כל שימוש בו במסגרת האתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל משתתף מתחייב כלפי עורכת המבצע, שלא להעלות לאתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע תכנים, כדלקמן:

תכנים שיש בהם משום הטרדה, איום עוינות , השמצה, עלבון, גזענות, הפליה, גסות, פורנוגרפיה ו/או תוכן המהווה הוצאת דיבה, לשון הרע, המרדה, הטעיה מכוונת ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה/חדירה לפרטיות של אחר כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

תוכן אשר שימוש בו במסגרת האתר מהווה הפרת זכויות של צד ג' ו/או משתתף, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, בין אם רשומים ובין אם לא, והפרת זכויות חוזיות ו/או קנייניות אחרות של צד ג' כלשהו לרבות זכויות.

"ספאם", חומרים פרסומיים ומסרים שמיועדים למס' רב של נמענים שלא ביקשו התוכן מראש ובמפורש, מכתבי שרשרת וכדומה.

כל תוכן הנוגע לקטינים והעלול לזהות את פרטיהם האישיים ו/או העלול לפגוע בהם בכל דרך.

קישורים לכל אתרים אחרים ברשת האינטרנט, בין אתרים בתשלום ובין שלא.

כל תוכן אשר עלול לאפשר חדירה למחשבי עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה לרבות לתכניות מחשוב ו/או למידע אחר שלא כדין ו/או מעשה או מחדל אשר מהווה עבירת מחשב – לרבות אך לא רק בדרך של מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס).

הצהרות והתחייבויות המשתתף

א. כל משתתף מתחייב ומצהיר כלפי עורכת המבצע, כדלקמן:

1. כי יעשה שימוש סביר באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצאפ של המבצע, בהתאם להוראות התקנון ולהוראות כל דין, ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות במידה וימסרו לו מעת לעת, ע"י עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה.

2. כי לא יעשה שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או קלקול ו/או הגבלת שימוש באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות יוצרים כלשהם של צד ג' כאמור לעיל בהרחבה.

הגבלה/הפסקת פעילות במבצע

משתתף אשר פעל בניגוד לסעיפי התקנון לעיל או משתתף שהשימוש שנעשה על ידו באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע עלול להזיק לכל צד ג' ו/או למשתתפים אחרים ו/או לעורכת המבצע ולכל מי מטעמו, זאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה, ו/או שימוש העלול לגרום לנזק /מטרד/קלקול/הפרעה לאתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע לרבות באופן המהווה עוולה אזרחית/פלילית או באופן המעלה חשד סביר לפיו המשתתף פועל בניגוד לתנאי התקנון, עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה יהיו רשאים לחסום ו/או להגביל את המשתתף מלהשתמש באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע כראות עיניהם ועפ"י שיקול דעתם הבלעדי.

מובהר, כי עורכת המבצע וכל מי מטעמה יהיה רשאי להפסיק ו/או להגביל ו/או לנתק משתתפ/ים מהשימוש באתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע, לרבות אך לא רק, על מנת לתחזק את אתר המבצע ו/או בקבוצות הוואצ אפ של המבצע ו/או לבצע הקמה/התקנה חיונית או מידית במערכות העולם הווירטואלי, וכן בכל מקרה בו מצב חירום לאומי/ביטחוני מצריך זאת.

כיצד משתתפים ומתי זוכים?

כל משתתף אשר נרשם לאתר המבצע בהתאם להוראות תקנון זה, יקבל הנחיות במהלך תהליך ההרשמה לפתוח באפליקציית וואצאפ (Whastapp) המותקנת בטלפון הנייד של המשתתף, קבוצה בהתאם להנחיות שיימסרו לו.

לאחר הקמת הקבוצה, יידרש המשתתף להוסיף לפחות 5 אנשים אל הקבוצה וביניהם את מנהל התוכן מטעם עורכת המבצע (להלן: "נציג תוכן"). פרטי ההתקשרות עם נציג התוכן יימסרו לכל משתתף בשלב ההרשמה.

במהלך תקופת המבצע, ינהלו חברי קבוצת הוואצאפ של כל משתתף התכתבויות בקבוצה אשר מטרתה כתיבת השיר הזוכה במבצע.

השיר יורכב ממשפטים אישיים, מוטו לחיים, מחשבות, חלומות, רעיונות ונושאים שמטרידים את המשתתפים, בלבד שתכנים אלו יכתבו במסגרת הפעילות של חברי קבוצת הוואצ' אפ של כל משתתף.

במהלך תקופת המבצע, יעביר מנהל התוכן לקבוצת הוואצ' של כל משתתף משימות ופעילויות במטרה לעודד את המשתתפים בקבוצת הוואצ' אפ להעלות תכנים כאמור בתקנה 8.4 לתקנון זה.

בשבוע הפעילות השני של המבצע, יידרשו המשתתפים להעלות לקבוצת הוואצ' סרטון, אשר אינו נמשך מעבר לשתי (2) דקות, המתעד את ישיבות הצוות של חברי קבוצת הוואצ', כולם או חלקם, בניסיון לכתוב את השיר.

בנוסף, כל אחד מן המשתתפים, יהיה אחראי להעביר לעורכת המבצע יחד עם הסרטון האמור, באמצעות כתובת המייל: omernave0@gmail.com את טופס אישור שני ההורים שבתחתית התקנון, חתום על ידי שני ההורים של כל ילד/ה הקטן מ- 18 שנים והמופיע בסרטון.

יובהר, כי משתתף אשר לא יעביר לעורכת המבצע את אישור שני ההורים כאמור, עבור כל ילד/ה הקטן מ- 18 שנים והמופיע בסרטון, לא ימשיך להשתתף במבצע והשיר המוצע על ידו ייפסל.

מובהר, כי הסרטונים אשר יועלו לקבוצת הוואצ' אפ, יועלו לרשתות חברתיות שונות ולאתרי אינטרנט שונים במטרה לקידום המבצע, המשתתפים ו/או כל מי מטעמם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או סעד אחר מעורכת המבצע בגין כך. כמו כן, הם מאשרים, כי כל הזכויות בסרטון ו/או בתכנים אחרים כלשהם לרבות מילות השיר, אשר יועלו לקבוצת הוואצ' אפ יהיו רכושה הבלעדי של עורכת המבצע.

מבין כלל השירים, המשפטים, הרעיונות בין שבטקסט, בתמונה או בוידאו שיועלו לקבוצות הוואצאפ השונות על ידי המשתתפים במהלך הקמפיין, יבחרו צוות השופטים עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, את הילדים הזוכים אשר ישתתפו בצילומי הקליפ והשיר.

אין כפל מבצעים ו/או הטבות.

הפרס ומימושו

הקבוצה שתבחר כמנצחת, תשתתף בקלים שיצולם יחד עם האומנים גל מלכה וסטטיק (להלן: "האומן") ויפורסם ברשת האינטרנט.

אורכו, תוכנו, עיצובו ומיקומו של הקליפ יהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.

מובהר כי הקליפ, וכל החומרים הנלווים לו יהיו קניינה הבלעדי של עורכת המבצע.

עורכת המבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית להעביר את הקליפ המצולם למשתתף שנבחר להצטלם לקליפ עם האומן.

סייגים לזכייה

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה רשאית להחליט על פסילתו של משתתף אשר פעל, לפי שיקול דעתה ו/או מי מטעמה, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף במשחק ו/או לפסול את זכייתו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה שומר על זכותו לפסול, מראש או בדיעבד, התמודדותם ו/או זכייתם של משתתפים ו/או זוכים, אשר, בין השאר, ימצא כי פעלו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או פעלו באמצעים שאינם כשרים וראויים על מנת לזכות בפרס האמור.

שונות

המשתתפים במבצע מסכימים ששמם ותמונתם יפורסמו באתרי אינטרנט: פייסבוק, אינסטגרם ואתרים שונים וכן בכל מסגרת אחרת שעורכת המבצע תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפים במבצע מסכימים, כי כל שימוש בשמם ובתמונתם שיתבצע על ידי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יהווה הפרת זכויות יוצרים.

המשתתפים במבצע מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמם בגין כל שימוש שייעשה בשמם, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתפים במבצע ו/או לשלם תמורה בגין השימוש כאמור.

המשתתפים במבצע מסכימים כי הקליפים ו/או הצילום ו/או התמונות ו/או כל חומר כתוב ו/או כל חומר ממחושב ו/או כל רעיון ו/או כל תוצר בקשר למבצע יהא קניינה הבלעדי של עורכת המבצע, וכן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש בחומרים המפורטים לעיל.

עורכת המבצע תהיה רשאית על פי שקול דעתה להשתמש בתמונת הזוכה ו/או בפרטי הזוכה ולפרסמם ללא תשלום, לצרכי פרסום וקד"מ במודעות ו/או בעיתונים ו/או בכל מדיה אחרת.

הפרסים לא ניתנים להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בטובת הנאה ו/או בכל דרך אחרת מלבד הקבוע לעיל.

בהצטרפות משתתף למבצע "שיר המיקסים", הוא מסכים כי במידה ויזכה בפרס הוא יצולם לשם יחסי ציבור ותמונתו ו/או הסרטון ו/או השיר שיועלה לקבוצת הוואצ' אפ יפורסמו במדיות השונות, המשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה שהיא בקשר לפרסום התמונה בכל עת.

עורכת המבצע תהא רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במבצע ו/או תנאי התקנון בכל עת, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק, תחילת ההשתתפות במבצע מהווה אישור מצד המשתתף, ובמקרה של קטין, גם על הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, כי קראו את התקנון, מסכימים לאמור בו, מקבלים עליהם את הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן מסכימים כי הוראות התקנון יחולו עליהם ויחייבו אותם.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורכת המבצע: חב' כרמית תעשיות ממתקים בע"מ ח.צ. 52-003905-8, מרחוב ההגנה 25, ראשון לציון.

מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהיה רשאית שלא להתיר השתתפות משתתף במבצע אם נהג שלא כדין ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, היה ומשתתף עורר חשד בהתנהגותו שפעל בניגוד להוראות התקנון ו/או שלא כדין תהא רשאית עורכת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי להשעות המשתתף עד לבירור העניין ו/או עד שיוכיח המשתתף אחרת.

מובהר, כי המשתתפים במבצע, אם בעצמם ואם ע"י אישור ההורים לגבי קטין המשתתף במבצע, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף ו/או לנרשם, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה – עסקית, כלכלית, כספית או אחרת – אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בהסתמך על השתתפותו במבצע וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.

המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע, ובמקרה של משתתף קטין, גם הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים מצהירים ומתחייבים כי הם פוטרים את עורכת המבצע, המפקח, עובדיהם ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע ותוצאותיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה בין אם בשליטת עורכת המבצע ובין אם לאו, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או תרופה.

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לכל תקלה באתר פייסבוק ו/או באתר המבצע ובין היתר בגין היעדר אפשרות להשאיר פרטים ו/או לזכות בפרסים ו/או אופן קליטת פרטי המשתתף ו/או הנרשם במערכת.

המשתתפים פוטרים את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מאחריותה למשתתף שמילא פרטים שגויים באתר המבצע המקשים על איתורו ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד ו/או תרופה ו/או שיפוי ו/או פיצוי הקשורים בעקיפין ו/או במישרין למבצע כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

על אף כל האמור לעיל עורכת המבצע רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי המבצע; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל את המבצע בכל עת; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כל האמור בלשון זכר בתקנון זה, גם נקבה במשמע, וצוין כך רק מטעמי נוחות.

סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע למבצע "שיר המיקסים" תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.

xvd
offal
sd212